Vedtægter for Rødkærsbro Idrætsforening

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Rødkærsbro Idrætsforening, som forkortes RIF. Foreningens hjemsted er Viborg kommune.

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er at tilbyde lokalbefolkningen deltagelse i forskellige idrætter, som fremmer forståelsen for fællesskabet og medansvar samt bidrager til den enkeltes sundhed og velvære.

Det er endvidere et formål at lave aktiviteter, der på anden vis aktiverer medlemmerne og fremmer samvær på tværs af lokalbefolkningen.

 

§ 3. Organisation

Foreningen ledes af frivillige og består af en hovedbestyrelse samt en række afdelinger for hver idræt, der udbydes. Dog kan der ansættes en person til at varetage hele eller dele af hovedkassererposten.

Hovedbestyrelsen består af 5-7 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt en repræsentant fra hver afdeling. De enkelte afdelinger har egne bestyrelser på 3-5 medlemmer.

 

Hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne kan nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af enkeltstående opgaver og projekter.

 

Hovedbestyrelsen kan oprette og nedlægge afdelinger.

 

§ 4. Medlemskab og kontingent

Enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlem. Desuden kan foreningen optage passive medlemmer.

 

Indmeldelse sker i de enkelte afdelinger ved opstart af aktiviteten og gælder for den pågældende periode. De enkelte afdelinger fastsætter selv proceduren for indmeldelse. Udmeldelse midt i en periode skal ske ved personlig henvendelse til afdelingen. Som hovedregel refunderes indbetalt kontingent ikke og medlemmer som er i restance i en afdeling kan ikke optages som medlem i en anden afdeling. Ved kontingentrestance kan afdelingsbestyrelsen nægte udmeldelse.

 

Undtaget fra dette er indmeldelse i motionsafdelingen, hvor indmeldelsen gælder indtil man melder sig ud.

 

Kontingent fastsættes i de enkelte afdelingsbestyrelser eller af hovedbestyrelsen, hvis der ikke er en afdeling.

 

Hovedbestyrelsen kan udelukke et medlem eller et passivt medlem der modarbejder foreningens formålsparagraf eller på anden måde med sine handlinger skader foreningen. De enkelte afdelingsbestyrelser kan indstille en udelukkelse til hovedbestyrelsen. Den udelukkede kan anke afgørelsen på førstkommende generalforsamling.

 

§ 5.  Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen sker direkte til hovedbestyrelsen og gennem relevante lokale medier med angivelse af dagsorden samt tidsfrist for forslag.

 

Medlemmer af hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne samt medlemmer over 15 år, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Passive medlemmer har ikke stemmeret. Forældre til medlemmer under 15 år som ikke selv har stemmeret via eget medlemskab, kan stemme på egne børns vegne, dog kun med 1 stemme. Såfremt 1 medlem ønsker skriftlig afstemning skal dette foretages.

 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig med det fremmødte antal.

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til hovedformanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent

  2. Hovedbestyrelsens beretning og ideer til det kommende års arbejde

  3. Afdelingernes beretninger og ideer til det kommende års arbejde

  4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

  5. Indkomne forslag

  6. Valg og suppleantvalg til hovedbestyrelsen

  7. Valg og suppleantvalg til afdelingsbestyrelserne

  8. Valg af revisor og revisorsuppleant

  9. Eventuelt

 

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræves der 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslag omkring vedtægtsændringer og udelukkelse af et medlem.

 

Valg til hovedbestyrelsen gælder for 2 år og sker således at ikke alle bestyrelsesmedlemmer er på valg samme år. Ingen af de generalforsamlingsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer kan være afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

 

Der vælges 1 suppleant til hovedbestyrelsen. Valget gælder for 1 år.

 

Valg til afdelingsbestyrelserne gælder for 2 år og sker således at ikke alle bestyrelsesmedlemmer er på valg samme år. Der vælges 1-3 suppleanter til afdelingsbestyrelserne. Valget gælder for 1 år.

 

Medlemmer af hoved- eller afdelingsbestyrelserne kan ikke vælges som revisor eller revisorsuppleant. Valget gælder for 2 år.

 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid afholdes når et flertal af hovedbestyrelsen ønsker det, eller når 20 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger dette. I sidstnævnte tilfælde skal medlemmerne fremsende forslag til dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal holdes senest 5 uger efter, at kravet herom er modtaget. Krav til indkaldelse, stemmeberettigelse, valg og afstemning følger reglerne for den ordinære generalforsamling.

 

§ 7. Foreningens daglige ledelse.

Foreningen ledes mellem 2 generalforsamlinger af hovedbestyrelsen, som har den overordnede ledelse og det overordnede ansvar, samt af afdelingsbestyrelserne, som varetager de enkelte idrætter.

 

Hovedbestyrelsens opgave er at varetage foreningens fælles interesser gennem drift og udvikling samt koordinere afdelingernes arbejde. Afdelingsbestyrelserne leder og administrerer den idræt, de har ansvaret for, i overensstemmelse med foreningens formål og vedtægter.

 

Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med som minimum formand, næstformand og kasserer. Kassereropgaven kan også tilkøbes. Afdelingsbestyrelserne konstituerer hvert år sig selv med som minimum formand og kasserer.

 

Bestyrelserne er beslutningsdygtige når et flertal af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Bestyrelserne fastsætter forretningsorden for det kommende års arbejde på førstkommende møde efter generalforsamlingen. Forretningsordenen skal minimum indeholde retningslinjer for mødeindkaldelse, mødeledelse, referater og opgavefordelingen i bestyrelsen.

 

§ 8. Økonomi.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for den samlede økonomi i foreningen. De enkelte afdelingsbestyrelser er ansvarlige for den pågældende afdelings økonomi og er driftsmæssigt uafhængig af de andre afdelingers økonomi.

Afdelingerne hæfter solidarisk for foreningens forpligtelser.

 

De enkelte afdelinger samt hovedbestyrelsen udarbejder budget for det kommende år. Budgetterne godkendes af hovedbestyrelsen.

 

Optagelse af lån kan kun foretages af hovedbestyrelsen.

 

Hovedkassereren fører hovedbestyrelsens og afdelingernes regnskab. Det samlede regnskab med revisorens underskrift fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.

 

§ 9. Tegningsregler og hæftelser.

Foreningen tegnes ud ad til ved underskrift af 2 i forening blandt hovedformanden, næstformanden eller kassereren.

Hovedbestyrelsen kan give fuldmagt til hovedkassereren til at disponere over bankkontoen.

Bestyrelserne hæfter ikke personligt, når de handler på vegne af foreningen med mindre de udtrykkeligt har påtaget sig en sådan hæftelse.

 

§ 10. Vedtægtsændringer.

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget.

 

§ 11. Foreningens opløsning.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på 2 til formålet indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger med 5 ugers mellemrum. Indkaldelse skal ske med 3 ugers varsel.

Generalforsamlingerne er beslutningsdygtige med det fremmødte antal. For at forslaget kan vedtages kræves det at mindst ¾ af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget.

I tilfælde af foreningens opløsning beslutter generalforsamlingen hvorledes foreningens aktiver skal anvendes inden for foreningens formål.

 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 21. marts 2018.  

Rødkærsbro Idrætsforening - CVR: 29903611 - Brandstrupvej 25 - 8840 Rødkærsbro - Privatlivspolitik